Tag Archives: SPTUTOR

ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษานอกระบบที่มีการประกันคุณภาพระดับ “ดีมาก”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับ “ดีมาก”   ได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)


ปิดเทอมซัมเมอร์นี้กับคอร์สเรียนล่วงหน้าเทอม 1,เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย,Conversation Course

เปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับคอร์สปิดซัมเมอร์นี้ โดยจะเรียนจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 2-29 เมษายนนี้ สามารถดูรายละเอียดของคอร์สและลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ หรือสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนสุรพจน์ทั้งสองสาขาค่ะ


การเตรียมความพร้อม+การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าจะส่งผลต่อพัฒนาการอย่างรอบด้าน  ทั้งด้านพัฒนาการการเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยตนเอง  สังคม  อารมณ์  จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย นอกจากนี้เด็กยังซึมซับเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดี  และบูรณาการทั้งองค์ความรู้  เจตคติ  แล้วนำไปใช้ในการดำรงชีวิต สามารถดูแลตนเอง