Tag Archives: นารีนุกูล

ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษานอกระบบที่มีการประกันคุณภาพระดับ “ดีมาก”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับ “ดีมาก”   ได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)


ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าเรียนของโรงเรียนสุรพจน์

ทางโรงเรียนสุรพจน์ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าเรียนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน Covid-19 ง่ายๆด้วยการปฏิบัติตามหลัก 6 ข้อ อย่างเคร่งครัด เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของน้องๆ ท่านผู้ปกครอง คุณครู และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมเจล แอลกอฮอล์ และเพิ่มความถี่ในการการดูแลความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนค่ะ