คอร์สประดิษฐ์หุ่นยนต์ กับ UBON TP Robotics

#ประดิษฐ์หุ่นยนต์ #UbonTPRobotics
 
[ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ หุ่ น ย น ต์ ]
 
เรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ กับศูนย์หุ่นยนต์ UBON TP Robotics By ครูชัย อีกหนึ่งคอร์สพิเศษสำหรับน้องๆที่สนใจด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรรม เริ่มต้นสู่การเรียนรู้และมาทำความรู้จักกับหุ่นยนต์ ประดิษฐ์ ประกอบ ตามหลักฟิสิกส์ ตลอดไปถึงการพัฒนา เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ตามคำสั่ง เหมาะสำหรับน้องๆที่มีความสนใจด้านนี้และเตรียมตัวแข่งขันในทุกๆสนามแข่ง
 
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น. ที่โรงเรียนกวดวิชาสุรพจน์ 2
** เรียนอย่างน้อยครั้งละ 2 ชม. สามารถเลือกวันเวลาเรียนได้ตามสะดวก นับเวลาเรียนตามจริงและไม่มีหมดอายุ
ลงทะเบียนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูชัย 084-1459307 หรือที่โรงเรียนกวดวิชาสุรพจน์ 2
 
– อัตราค่าเรียน
คอร์ส 10 ชม. ค่าเรียน 2,000 บาท
คอร์ส 20 ชม. ค่าเรียน 3,800 บาท
คอร์ส 30 ชม. ค่าเรียน 5,400 บาท
คอร์ส 40 ชม. ค่าเรียน 6,800 บาท
คอร์ส 50 ชม. ค่าเรียน 8,000 บาท
คอร์ส 60 ชม. ค่าเรียน 9,000 บาท
 
 
ประโยชน์และทักษะจากการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์
ช่วยส่งเสริมด้านสมาธิ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการสังเกตและการทดลอง
เรียนรู้พื้นฐานหุ่นยนต์ หลักฟิสิกส์ หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ตามคำสั่ง
ปลูกฝังบุคลิกภาพความมีวินัย การเป็นนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์
รู้จักทำงานเป็นทีม ฝึกการนำเสนอผลงานและการออกงานนิทรรศการ
ฝึกกระบวนการคิดการแก้ปัญหา ฝึกเกื้อกูล ฝึกความอดทนอดกลั้น และการวางแผนต่างๆ
ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับตนเอง
ฝึกการเป็นผู้แพ้และผู้ชนะในการแข่งขัน และยอมรับผลการแข่งขัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
เตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันในสนามระดับประเทศและนานาชาติ WRO 2019 (World Robot Olympiad 2019) และ WRG 2019 (World Robot Game 2019) ในเดือนสิงหาคม