คอร์สกวดสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 AP EP และ YSP (ห้องเรียนพิเศษ)@โรงเรียนสุรพจน์ 2 ปีการศึกษา 2563