เกี่ยวกับโรงเรียนสุรพจน์วิทยา

โรงเรียนกวดวิชาสุรพจน์วิทยาเวลาพิเศษ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เลขที่ 8/2537 อาศัยอำนาจตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 ซึ่งก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยนายสุรพจน์ เมฆพัฒน์ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ทำการเปิดการสอนตั้งปี พ.ศ.2537 ในปี 2564 นี้จะครบรอบที่เปิดการสอนเป็นปีที่ 27 ปัจจุบันได้เปิดทำการ 2 สาขา

  • สาขา 1 : ตรงข้ามโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  • สาขา 2 : ตรงข้ามประตู EP โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

หลักสูตร
ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดทำการสอนในภาคเรียนปกติ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น. ในวันเสาร์และอาทิตย์ และ เวลา 16.00-19.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และช่วงเวลาปิดเทอมตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. หลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ

คณะอาจารย์ผู้สอน
สำหรับทีมงานอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ จะมาจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์ราชภัฎ และอาจารย์พิเศษ ในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้สอนมีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา ด้วยเทคนิคการสอนสดในทุกรายวิชา รวมถึงเนื้อหา แบบฝึกหัดและเน้นแทคติกต่างๆ ซึ่งเป็นความโดดเด่นของโรงเรียนกวดวิชาสุรพจน์วิทยาเวลาพิเศษ ตลอดจนมีทำสรุปเนื้อหาที่เรียนลงในหนังสือแจกทุกระดับชั้น ทุกคอร์ส จนได้ชื่อว่าเป็นสถาบันเสริมความรู้ที่มีสถิตินักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี

เน้นพัฒนาการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ