แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนฯ ตามมาตรการควบคุมโรค Covid-19

โรงเรียนสุรพจน์วิทยาได้จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีหากพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 ซึ่งเป็นอีกมาตรการที่ทางโรงเรียนฯได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯ ได้มีการดูแลความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมไปถึงการคัดกรอง และปฏิบัติตามคำสั่งของทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 

Comments are closed.