ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษานอกระบบที่มีการประกันคุณภาพระดับ “ดีมาก”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับ “ดีมาก”   ได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)

เป็นประธานเปิดงานในพิธีมอบโล่เกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนอกระบบประจำปี 2559 และปี 2560 โดยมีนายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการ กช. เป็นผู้มอบโล่เกียรติบัตร  ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา….

 

Leave a Reply