Category Archives: Featured Post

ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษานอกระบบที่มีการประกันคุณภาพระดับ “ดีมาก”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับ “ดีมาก”   ได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)


กิจกรรมวันเด็ก 2561 @โรงเรียนสุรพจน์ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

🎉🎉 โรงเรียนสุรพจน์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กโดยแจกทาโกะยากิ/ไก่ป๊อบให้กับน้องๆ และได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มอควาเรียส เครื่องดื่มน้องใหม่จากบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ให้น้องๆได้ลองลิ้มรสกัน ขอขอบพระคุณมากๆนะคะ….🍩🍩🍩 #วันเด็ก2561 #รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี #สุรพจน์ 2 #กิจกรรมวันเด็ก  


การเตรียมความพร้อม+การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าจะส่งผลต่อพัฒนาการอย่างรอบด้าน  ทั้งด้านพัฒนาการการเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยตนเอง  สังคม  อารมณ์  จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย นอกจากนี้เด็กยังซึมซับเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดี  และบูรณาการทั้งองค์ความรู้  เจตคติ  แล้วนำไปใช้ในการดำรงชีวิต สามารถดูแลตนเอง


คอร์ส Pre-Summer กลุ่มย่อยภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ก่อนเปิดซัมเมอร์ทางสาขา 2 ได้เปิดคอร์สพิเศษ Pre-Summer กลุ่มย่อยพิเศษภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ สำหรับน้องๆประถมศึกษาเท่านั้น คอร์สที่จะเน้นเนื้อหา เน้นความเข้าใจและฝึกทำข้อสอบ เสริมด้วยกิจกรรม เรียนทุกวัน จันทร์-ศุกร์ตั้งแต่ 12-30 มีนาคมนี้ สมัครเรียนได้ที่สุรพจน์ 2 ค่ะ