admin

Posts byadmin

ปิดซัมเมอร์นี้ !!! กับคอร์สเรียนศิลปะสำหรับน้องๆอายุ 5 ขวบขึ้นไป เรียนที่สุรพจน์ 2

คอร์สเรียนศิลปะสนุกๆ สอนโดยครูเอื้อง กับการเรียนศิลปะพื้นฐานพร้อมด้วยกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย  สำหรับน้องๆอายุ 5 ขวบขึ้นไป  เรียนทุก วันพุธ พฤหัสบดีและศุกร์ เริ่มเรียนวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น.ที่โรงเรียนสุรพจน์ 2 ลงทะเบียนได้ที่ ครูเอื้อง 082-559-9511 หรือที่โรงเรียนสุรพจน์ 2


ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษานอกระบบที่มีการประกันคุณภาพระดับ “ดีมาก”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับ “ดีมาก”   ได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)


ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าเรียนของโรงเรียนสุรพจน์

ทางโรงเรียนสุรพจน์ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าเรียนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน Covid-19 ง่ายๆด้วยการปฏิบัติตามหลัก 6 ข้อ อย่างเคร่งครัด เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของน้องๆ ท่านผู้ปกครอง คุณครู และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมเจล แอลกอฮอล์ และเพิ่มความถี่ในการการดูแลความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนค่ะ


การเตรียมความพร้อม+การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าจะส่งผลต่อพัฒนาการอย่างรอบด้าน  ทั้งด้านพัฒนาการการเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยตนเอง  สังคม  อารมณ์  จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย นอกจากนี้เด็กยังซึมซับเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดี  และบูรณาการทั้งองค์ความรู้  เจตคติ  แล้วนำไปใช้ในการดำรงชีวิต สามารถดูแลตนเอง