Previous
Next
Our Course

 โรงเรียนสุรพจน์วิทยาเวลาพิเศษ (SPTUTOR) สถาบันกวดวิชาภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทุกระดับชั้น คอร์สระหว่างภาคเรียน/ปิดภาคเรียน คอร์สสอบแข่งขันต่างๆ และคอร์สกลุ่มย่อย

เน้นพัฒนาการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ